หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 26/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความร่วมมือเสนอหลักสูตรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับประเทศไทย   ทส1601.4/ว4095  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
ประจำปี ค.ศ.2020

เอกสารวันที่ : 25/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2202/2562 ลว.25 มิ.ย.62  ทส1601.3/ว13058/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 19/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2117/2562 ลว.19 มิ.ย.62  ทส1601.3/ว12642/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 21/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2185/2562 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2562  ทส1610.1/ว12912/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 21/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2184/2562 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2562  ทส1610.1/ว12896/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของ สวพ.  ทส1607.13/ว12968/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร   ทส1601.4(สบก)/ว3977/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 21/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  บัญชีนวัตกรรมไทย  ทส1601.7/ว3962/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ทส1601.7(สบก)/ว3978/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาชิราลงกร พระวชิราเกล้าอยู่หัว  ทส1601.5(สบก)/ว3995/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
27/06/62

เอกสารวันที่ : 21/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม  ทส1601.4/ว3957/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 25/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร   ทส1601.4(สบก)/ว4024/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 19/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2114/2562 ลว.19 มิ.ย.62  ทส1601.6/12636/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 25/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบและดูแลระบบคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2204/2562 ลว.25 มิ.ย.62  ทส1600.9/13066/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 21/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้โอนเเละรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2178,2179/2562 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/ว12858/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ(นายอูฐ เชาว์น์ทวี) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2159/2562 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/ว12768/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การให้กู่้เงิน   ทส1601.1(สบก)/ว3925/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 21/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมทางวิชาการเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทำแผนที่ด้วยโดรน ( Drone Mapping Workshop )  ทส1601.4/ว3958/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  นายยอด คีรีรัตน์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม  ทส1601.1(สบก.ภายใน)/ว3996/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 19/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2124/2562 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/ว12677/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2107/2562 ลว.18 มิ.ย.62  ทส1601.5/ว12590/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านระบบออนไลน์  ทส1601.3(สบก)/ว3965/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 21/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือ  ทส1601.3/ว3961/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทส1601.3/ว12757/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562  ทส1601.1(สบก)/ว3622/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ผอ.สกญ. ลงนาม ชอบ/ดำเนินการ 11 มิ.ย.62

หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 19/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอจัดส่งข้อมูลค่าไฟฟ้าค้างชำระ  ทส1601.7(สบก)/ว3918/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การประชาสัมพันธ์โครงการ   ทส1601.1(สบก)/ว3790/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 19/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความร่วมมือรณรงค์ลดพลาสติก ลดขยะ และคัดแยกขยะ  ทส1601.5/ว12637/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562  ทส1601.2/12536/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของกรมป่าไม้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  ทส1601.2/12517/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2082/2562 ลว.17 มิ.ค.62  ทส1601.3/ว12432/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการอบรมหลักสูตร   ทส1601.4(สบก)/ว3889/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
ภายใน 1 ก.ค. 62

เอกสารวันที่ : 19/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  เเก้ไขคำสั่งกรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2116/2562 ลว.19 มิ.ย.62  ทส1601.3/ว12640/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2150/2562 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/ว12748/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเสนอตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนประจำปี 2562  ทส1601.1(สบก)/3931/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร   ทส1600.7/12559/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2019  ทส1601.4(สบก)/ว3885/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ และให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2088,2089/2562 ลว.18 มิ.ย.62  ทส1600.7/ว12526/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  ทส1606.6/ว12525/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2105/2562 ลว.18 มิ.ย.62  ทส1601.3/ว12570/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน จำนวน3 ราย คำสั่งกรม่าไม้ที่ 2063/2562 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562  ทส1605.24/ว12309/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop of the AFoCO-BIPS Regional Project ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ทส1606.42/12446/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Low Carbon Development Opportunities created by Forestry Carbon Project ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา  ทส1606.42/12442/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งรายงานโครงก่ารวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์  ทส1607.8/12465/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2047/2562 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562  ทส1609.3/12241/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติการปฐมพยาบาล (ชุดปฏิบัติการเสนารักษ์พิทักษ์ป่า) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2070,2071/2562 ลว.17 มิ.ย.62  ทส1605.25/12331/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2094/2562 ลว.18 มิ.ย.62  ทส1601.3/12565/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2046/2562 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/ว12234/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการขยายพันธ์ุไม้มีค่าทางทางเศรษฐกิจ จากแม่ไม้ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธ์ุระหว่างกรมป่าไม้ องค์การอุตสากรรมป่าไม้ และบริษัท สยามฟอเรสทวี จำกัด  ทส1607.8/12110/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำ (สปฟ) นายจิระพงษ์ พิณโรจน์ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2062/2562 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562  ทส1605.22/12307/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2073/2562 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2562  ทส1607.13/12345/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจาการปฎิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2077/2562 ลว.17 มิ.ย.62  ทส1607.13/ว12400/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน  ทส1601.1(สบก)/ว3846/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2021/2562 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/ว12107/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562  ทส1601.1(สบก)/ว3845/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (นายชาญณรงค์) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2048/2562 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562  ทส1632/ว12242/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ส่งสำเนาหนังสือ  ทส1601.3(สบก)/3884/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาคำสั่งหนังสือ  ทส1601.3(สบก)/ว3841/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ข้อสั่งการอธิบดีกรมป่าไม้ ในคราวประชุมประชุมโครงการจิตอาสากรมป่าไม้   ทส1610.1/12441/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2014/2562 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2562  ทส1605.24/ว12080/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2019/2562 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2562  ทส1604.45/ว12106/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1970/2562 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/ว11898/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45(วทท45)  ทส1601.1(สบก)/ว3847/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอหารือกรณีเขตห้ามล่าสัตรว์ป่าป่าบ้านโฮ่งทับซ้อนกับเขตสัมปทานบัตรบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด  ทส1609.2/12375/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มอบอำนาจการดำเนินคดีทั้งปวง และการบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1951/2562 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562  ทส1609.4/11782/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2040/2562 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562  ทส1607.13/12212/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน และห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่า และผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น  ทส1606.42/12125/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562  ทส1601.5(สบก)/ว3814/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการศึกษาดูงาน ภายใต้หลักสูตรการบริหารองค์การภาครัฐยุค 4.0 สาธารณรัฐประชาชนจีน  ทส1606.42/11906/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ ASEAN Cooperation Project: Equivalent Timber Nฟme in ASEAN ณ ประเทศมาเลเซีย  ทส1606.42/12126/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการฝึกอบรม   ทส1606.42/12127/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการ   ทส1604.53/12092/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
23/06/62 07.00-12.39 จ.สุพรรณบุรี

เอกสารวันที่ : 12/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  เรียนเชิญส่งบุุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้  ทส1601.4(สบก)/ว3751/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ราย (นางสาวสิริวรรณกร - นางสาวสุวรรณา) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2044/2562 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/ว12221/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2072/2562 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/ว12337/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้  ทส1601.3(สบก)/ว3827/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แก้ไขรายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ  ทส1603.3/12217/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 12/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562  ทส1601.2/ว12002/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 12 ราย คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2033/2562 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562  ทส1615/12199/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการeGovernment Forum2519  ทส1601.4(สบก)/ว3789/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอจัดส่งข้อมูลค่าน้ำประปาค้างชำระ  ทส1601.7(สบก)/ว3709/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 12/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดหลายความถี่ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และซอฟแวร์ในระบบภูมิสารสนเทศป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1981,1982/2562 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2562  ทส1603.5/11966/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562  ทส1606.43/11894/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมป่าไม้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  ทส1601.2/11720/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2013/2562 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2562  ทส1607.13/ว12071/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 12/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1988/2562 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2562  ทส1604.21/ว11987/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1969/2562 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2562  ทส1603.1/11897/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน วิเคราะห์อัตรากำลัง และแผนจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าและแผนสั่งสมประสบการณ์ในสายอาชีพของข้าราชการกรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1967/2562 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/ว11874/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การกำหนดรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มเติม เพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการเมื่อสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560  ทส1601.3/ว12105/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือ  ทส1601.3(สบก)/ว3807/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ(นางสาวชุติมา โพธิ์เบี้ยว) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2032/2562 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/ว12196/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ  ทส1601.7(สบก)/ว3737/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ นายวาสนา ท่อทอง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1962/2562 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562  ทส1610.1/ว11855/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ข้อมูลข่าวสารและองค์กรความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  ทส1607.6/ว11959/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1950/2562 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/ว11780/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ(นายไพโรจน์ บุญประเสริฐ) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1943/2562 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/11763/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ(น.ส.ถนอม-นายเศกสรรค์) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1949/2562 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/ว11778/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2562  ทส1601.4/ว3700/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ทส1601.7(สบก)/ว3693/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม  ทส1601.7(สบก)/ว3692/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร ปัญหาและตแนวทางแก้ปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560   ทส1601.4(สบก)/ว3713/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 05/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปักชำและเพาะเลี้ยงเยื่อเพื่อการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี รุ่นที่ 1-2 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1905/2562 ลว.5 มิ.ย.62  ทส1607.5/11534/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 3 ราย คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1956/2562 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562  ทส1605.24/11789/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการรักษการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1960/2562 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562  ทส1607.13/11804/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการรักษการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1960/2562 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562  ทส1607.13/11804/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 05/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปักชำและเพาะเลี้ยงเยื่อเพื่อการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี รุ่นที่ 1-2 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1904/2562 ลว.5 มิ.ย.62  ทส1607.5/11533/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมกรมป่าไม้  ทส1600.7/ว11670/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 12/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบัติราชกาาของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ทส1601.3(สบก)/ว3742/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและแจ้งที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่  ทส1601.1(สบก)/ว3651/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1952/2562 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562  ทส1606.6/11786/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  สรุปการประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อรายงานวามก้าวหน้า 6 เดือน ครั้งที่1  ทส1606.32/ว11713/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ทส1601.1(สบก)/ว3652/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอให้ยืนยันการใช้หมายเลขโทรศัพท์ ประจำเดือน เมษายน 2562 ในราชการทุกหมายเลข  ทส1601.7(สบก)/ว3642/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 05/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  ทส1601.7(สบก)/ว3505/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี  ทส1601.1(สบก)/ว3650/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป้นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  ทส1601.1(สบก)/ว3649/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก และตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ทส1601.1(สบก)/ว3648/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนดาวน์โหลด Mobile Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล(Green Digital Library)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  ทส1601.1(สบก)/ว3653/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 07/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การให้กู้เงิน   ทส1601.1(สบก)/ว3611/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฺิด้านกฎหมาย คำสั่งอ.ก.พ.กรมป่าไม้ที่ 10/2562 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/11795/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1964/2562 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2562  ทส1601.3/ว11864/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสตูล  ทส1601.7(สบก)/ว3644/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิบไตย รุ่นที่ 9 ( ปนป.9 )  ทส1601.4/ว3628/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 07/06/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ยืนยันการบริจาคโลหิต (วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 2)  ทส1601.1(สบก)/ว3621/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-


สั่งพิมพ์