หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เอกสารวันที่ : 17/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง   ทส1601.4(สบก)/ว1061/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรแอพพลิชั่นภูมิสารสนเทศเบื้องค้น ( รุ่่นที่ 2 )  ทส1601.4(สบก)/ว1060/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง  ทส1601.1(สบก)/ว1057/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร  ทส1601.1(สบก)/ว1058/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ทุนฝึกอบรมรัฐบาล  ทส1601.4(สบก)/ว1059/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  สรุปผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ( Training Nees Survey ) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ทส1601.4/ว3182/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ อดีตเลขาธิการ กปร.วนศาสตร์ รุ่นที่ 35 ถึงแก่กรรม  ทส1601.1(สบก)/ว1104/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จำนวน 2 ราย (นางสาวศิริลักษณ์ - นางสาวอารีย์รัตน์) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 507/2563 ลว.17 ก.พ.63  ทส1601.3/ว3401/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง (นายโต จุไร) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 508/2563 ลว.17 ก.พ.63  ทส1601.3/ว3402/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การแต่งตั้งข้าราชการ  ทส1601.3(สบก)/ว1111/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 469/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2563  ทส1607.32/ว3173/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  สรุปผลกาประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานส่วนกลาง)  ทส1606.32/3166/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Deep Learning using Keras  ทส1601.4(สบก)/ว1062/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน สนับสนุนโครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า (Run For Rangers)  ทส1610.1/3273/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 486/2563 ลว.17 ก.พ.63  ทส1613.1/3287/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่่าไม้ พ.ศ. 2562  ทส1600.7/3222/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
- เวียน - เรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงขของกรมป่าไม้(ChiefChangeOfficer,CCO)  ทส1600.9/ว3276/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ (Run For Rangers)  ทส1610.4/3214/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทส1601.3/ว3174/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทส1601.1(สบก)/ว1054/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบในโครงการพิเศษ เรื่อง ปรับชีวิต พิชิตบุหรี่  ทส1601.1/ว1015/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 13/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2563  ทส1601.1(สบก)/ว987/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 13/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดคลิปวีดีโองานวันอาหารโลก ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้   ทส1601.1(สบก)/ว986/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 13/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2563  ทส1601.3(สบก)/ว948/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 13/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ทส1601.7(สบก)/ว970/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญประชุมคณะทำงานปฎิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย (วันที่ 26 กพ.2563 เวลา 13.00 น ห้องประชุมสำนักแผนฯ)  ทส1601.7(สบก)/ว1044/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
26/02/63 13.00 -ผอ.สกญ. ลงนาม มอบส่วนอำนวยการ 17 ก.พ.63

เอกสารวันที่ : 13/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร   ทส1601.4/ว3112/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ Nature Talk ครั้งที่ 17  ทส1601.1/ว1017/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเริยนเชิญร่วมสนับสนุนการจัดทำหนังสือ   ทส1601.1/ว1016/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 465/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2563  ทส1607.31/3159/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ใหพนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 476/2563 ลว.14 ก.พ.63  ทส1601.3/ว3205/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 483,484/2563 ลว.14 ก.พ.63  ทส1601.3/ว3281/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพิ้อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของ (สปฟ)  ทส1605.23/ว3165/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เอกสารวันที่ : 13/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร   ทส1601.4(สบก)/ว940/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 12/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การสำรวจศักยภาพความพรัอมที่จะดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ของหน่วยงานภาคสนาม  ทส1608.4/2999/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 463/2563 ลว.14 ก.พ.63  ทส1601.3/3144/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
(1.นายปัณณวิชญ์ - 16.นายธนิตย ทวีชื่น)

เอกสารวันที่ : 12/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มกราคม 2563  ทส1601.8/2997/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 12/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563  ทส1601.3(สบก)/ว931/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 12/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 445/2563 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2563  ทส1613.1/3036/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 13/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563พื้นที่เขตตรวจราชการที่8และ9ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9(ชลบุรี)และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรี  ทส1600.6/3139/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เอกสารวันที่ : 11/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งรายงานการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง คุณสมบัติของดินที่ส่งผลกระทบต่อการโค่นล้มของต้นไม้ภายในกรมป่าไม้  ทส1607.5/2950/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 12/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แก้ไขกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 440/2563 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2563  ทส1605.21/2962/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 12/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ  ทส1601.1(สบก)/ว921/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 12/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์บริจาครถตู้โรงเรียน  ทส1601.7(สบก)/ว880/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 11/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  ทส1603.1/2907/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 13/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญสมัครเพื่อรับคัดเลือกเข้ารับอบรมในหลักสูตรการบริหารท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง ( Tourism Management Program For Executives : TME ) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563  ทส1601.4(สบก)/ว965/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เอกสารวันที่ : 11/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  เชิญร่วมทำบุญให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการกราดยิงที่ จ.นครราชสีมา  ทส1601.1/ว852/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 07/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  ทส1607.6/ว2802/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและนำไปใช้ประโยชน์

เอกสารวันที่ : 07/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมป่าไม้ ประจำเดือน มกราคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)  ทส1601.2/2804/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลางงานจ้างเหมาดูแลต้นไม้และเก็บข้อมูล แปลงปลูก 2018 (พ.ศ. 2561) แปลงสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 380/2563 ลว.4 ก.พ.63  ทส1607.02/2483/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 22/01/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร  ทส1604.52/ว1283/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  คุณแม่มุยหลา แซ่อื้อ มารดาของ น.ส.วันเพ็ญ รุ่งฤดีสมบัติกิจ ข้าราชการกรมป่าไม้ ถึงแก่กรรม  ทส1601.1(สบก)/ว844/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 06/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการ การจัดกิจกรรม  ทส1605.31/2686/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การแต่งตั้งข้าราชการ  ทส1601.3(สบก)/ว842/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 28/01/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร  ทส1604.52/ว1911/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 05/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร   ทส1604.53/ว2599/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 12/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือ  ทส1601.3(สบก)/ว862/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 11/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR  ทส1601.4(สบก)/ว843/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เอกสารวันที่ : 07/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต  ทส1601.1(สบก)/ว810/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 06/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 411/2563 ลว.6 ก.พ.63  ทส1606.32/ว2675/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 06/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ทส1600.8/2682/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 06/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอจัดส่งข้อมูลค่าน้ำประปาค้างชำระ  ทส1601.7(สบก)/ว795/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 06/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  เเต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เเละลูกจ้างประจำ สังกัดกรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 412/2563 ลว.6 ก.พ.63  ทส1601.3/ว2681/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 03/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 374/2563 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2563  ทส1617.3/ว2373/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลวิชาสิทธิมนุษยชนในหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของท่าน  ทส1601.4(สบก)/ว821/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 06/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญส่งบุคคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม  ทส1601.4/ว798/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เอกสารวันที่ : 05/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 393/2563 ลว.5 ก.พ.63  ทส1613.5.1/2553/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 05/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคโลหิต  ทส1601.1(สบก)/ว784/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 05/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 392/2563 ลว.5 ก.พ.63  ทส1613.5.1/2552/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การประชุม Morning Talk  ทส1601.1/ว2810/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 05/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การตั้งด่านป่าไม้และการตรวจสอบการนำเข้านำผ่าน และส่งออกสินค้าไม้  ทส1613.5.3/2627/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 05/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  ทส1601.4(สบก)/ว783/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 06/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ทส1601.3/ว2684/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-(1.นายทนงศักดิ์มนตรี - 3.นางปิยวรรณ วิทุรานิช)

หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เอกสารวันที่ : 03/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 375/2563 ลว.3 ก.พ.63  ทส1610.1/ว2381/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
(1.ว่าที่ร้อยตรีคำใส บำรุงภักดี - 6.นายอำนาจ เเดงละอุ่น)

เอกสารวันที่ : 05/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความร่วมมือในการรับดอกไม้ที่ระลึกวันทหารฝ่านศึกไปช่วยจำหน่าย  ทส1601.1(สบก)/792/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 04/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรมป่าไม้  ทส1606.24/2488/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  กำหนดเลขหนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้(เพิ่มเติม) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 389/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2563  ทส1613.5.1/2548/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 05/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคปลอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5  ทส1601.1(สบก)/ว779/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 05/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฎิรูปประเทศเชิงบูรราการ ( Strategist Deviopment program )  ทส1601.4/ว777/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 06/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 406/2563 ลว.6 ก.พ.63  ทส1601.3/ว2649/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 05/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การจัดสรรทุนรัฐบาล ( ก.พ ) ตามต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทส1601.4/ว2592/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แก้ไขการจัดหน่วยงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ท่ 381/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2563  ทส1605.26/2489/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 05/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การจัดทำปฏิทินกิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจำเดือนมีนาคม 2563  ทส1601.5(สบก)/ว782/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เอกสารวันที่ : 04/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการอบรมหลักสูตร   ทส1601.4(สบก)/ว738/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
ภายในวันที่ 5 ก.พ. 63

เอกสารวันที่ : 03/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวพัชมณ อิ่นคำ)  ทส1601.3/ว2362/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 03/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ข้าราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป สังกัดกรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 372/2563 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2563  ทส1601.3/ว2369/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง  ทส1601.1(สบก)/ว753/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 03/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 8 หลักสูตร หัวหน้าชุดปฏิบัติการรุกขกร คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 377/2563 ลว.3 ก.พ.63  ทส1607.7/2437/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เอกสารวันที่ : 31/01/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวกรมป่าไม้  ทส1601.5(สบก)/706/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 31/01/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การปรังปรุงการกำหนดตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 342,343/2563 ลว.31 ม.ค.63  ทส1601.3/2292/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 03/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวกุลิสรา ยะกุณะ) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 368/2563 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2563  ทส1601.3/ว2360/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 03/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 367/2563 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2563  ทส1601.3/ว2352/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 03/02/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายเจนวิชญ์ พฤฑฒิกุล)  ทส1601.3/ว2350/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 29/01/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการปฏิบติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 332/2563 ลว.29 ม.ค.63  ทส1623.3/2172/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
1.นายอำนาจ พัชระกุล - 8.นายวิวรรธน์ มองเห็นทวีโชค

เอกสารวันที่ : 31/01/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการประฃุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียประเด็นการอนุรักษ์นกอพยพ  ทส1607.6/2288/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมระดับชาติ นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์

หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เอกสารวันที่ : 30/01/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ  ทส1608.3/ว2257/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 24/01/2563 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แนวทางการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ  ทส1600.9/ว1586/2563  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-


สั่งพิมพ์