หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การเปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค. 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  ทส1601.1(สบก)/ว1797/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือน ธันวาคม 2561  ทส1601.1(สบก)/ว1795/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แจ้งย้ายที่ทำการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  ทส1601.1(สบก)/ว1796/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ จำนวน 5 ราย (นายสุทัศน์-นายสุชาติ) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1014/2562 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2562  ทส1601.3/ว6015/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1016/2562 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2562  ทส1608.1/6025/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 84-1/2562  ทส1607.22/5953/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน จำนวน 6 ราย คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1009/2562 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2562  ทส1605.24/ว5943/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562  ทส1601.3(สบก)/1799/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 22/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  คุณแม่ยวดเอ็ง แซ่เฮ้ง มารดาของ นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10  ทส1601.1/ว1826  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
คุณแม่ยวดเอ็ง แซ่เฮ้ง มารดาของ นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) ถึงแก่กรรม

หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ยกเลิกคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวนัยนา กล้าณรงค์) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1008/2562 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2562  ทส1601.3/ว5936/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการคบวามขัดเเย้งด้วยสันติวิธ๊ รุ่นที่ 4  ทส1601.4(สบก)/ว1789/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 21/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ  ทส1601.4(สบก)/ว1815/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเชียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9  ทส1601.4(สบก)/ว1787/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562  ทส1601.4(สบก)/ว1790/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
หมดเขต 26 เม.ย. 62

เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปม.1-2) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ทส1610.148/5766/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ นายดอน หงษ์เหิน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 990/2562 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2562  ทส1601.2/5786/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ นายวีรวัฒน์ ประสมสุข คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 991/2562 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2562  ทส1601.2/5787/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 14/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การจัดตั้งหน่วยงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 948/2562 ลว.14 มี.ค.62  ทส1613.1/5537/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 19/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มอบหมายผู้มีอำนาจลงนามในใบเบิกทางเพิ่มเติม  ทส1613.5.3/5857/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-เวียนกรมป่าไม้ -เวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ แลพกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียนในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  ทส1607.13/ว5757/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานสรุปผลการประชุมประชุมในระดับรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน3Rของประเทศในภูมิภาคเอเชียเเละเเปซิฟิกครั้งที่ 9 (The Nith regional 3R Forum in Asia and the pacific)  ทส1606.43/5762/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 12/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ  ทส1601.2/5362/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื่้ออุปกรณ์รุกขกร จำนวน 5 ชึด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2)และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์รุกขกร ด้วยวิธีประกวดราคาฯ  ทส1607.1/5676/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอให้ยืนยันการใช้หมายเลขโทรศัพท์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ในราชการทุกหมายเลข  ทส1601.7(สบก)/ว1700/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอให้รายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ทส1606.6/5758/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา หลักสูตร   ทส1601.4(สบก)/ว1788/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง  ทส1601.1(สบก)/ว1692/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มอบอำนาจให้เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 970/2562 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2562  ทส1613.5/5637/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มอบอำนาจให้เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิบีดีกรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 971/2562 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2562  ทส1613.5/5638/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Super Kid Super Camp  ทส1601.1(สบก)/ว1698/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ทส1601.3/ว5723/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขออนุมัติดำเนินการแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์กิจกรรมปลูกป่า พื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 10,000 ไร่ ตามเดิมที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ  ทส1608.3/ว5553/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ จำนวน 11 ราย (นางสาวสุมนา-นายวัน) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 972/2562 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2562  ทส1601.3/ว5641/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ราย (นายวุฒิพงศ์-นายวสันต์) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 973/2562 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2562  ทส1601.3/ว5642/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 955/2562 ลว.14 มี.ค.62  ทส1601.3/ว5569/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานผลมติสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับภาค ประจำปี 2561  ทส1601.1(สบก)/ว1695/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  ทส1601.1(สบก)/ว1696/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 มาเพื่อโปรดทราบ  ทส1601.1(สบก)/ว1697/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ทุนฝึกอบรมร่วมกับสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบหลักสูตร Community-based Micrordit ana Sufficiency Economy Development  ทส1601.4/ว(สบก)1688/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั้งยืนสำหรับผู้บริหารประจำปี 2562 และหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9  ทส1601.4/ว(สบก)1689/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมงาน  ทส1601.5(สบก)/ว1691/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 14/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน  ทส1601.1(สบก)/ว1630/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 14/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง น.ส.ดวงกมล สาคร คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 953/2562 ลว.14 มี.ค.62  ทส1605.24/ว5560/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2562  ทส1601.3/ว5715/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561  ทส1601.1(สบก)/1631/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมป่าไม้และแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ กรมป่าไม้  ทส1601.3/ว5716/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 25/02/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แนวทางการดำเนินงานจิตรอาสากรมป่าไม้  ทส1610.1/3905/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
- เสนอผอ.สกญ.

เอกสารวันที่ : 14/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร   ทส1604.54/ว5542/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 12/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม  ทส1601.4(สบก)/ว1609/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 12/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (นายอนันต์ชัย ทับทิม)  ทส1601.3/ว5266/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 12/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ จำนวน 5 ราย (นายบุญสุธีย์-นางรุจิรา) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 911/2562 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2562  ทส1601.3/ว5257/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 898/2562 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2562  ทส1601.3/ว5215/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 942/2562 ลว.13 มี.ค.62  ทส1613.1/5469/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 12/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 922/2562 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2562  ทส1605.24/5290/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  ทส1606.6/ว5436/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง (นางสาวภัทรวดี ศรีสุข) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 892/2562 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2562  ทส1601.3/ว5194/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 12/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง (นายนพดล ช่วยชูหนู) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 929/2562 ลว.12 มี.ค.62  ทส1601.3/ว5337/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 12/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ยุบเลิกศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สังกัดส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพบากรป่าไม้และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 910/2562 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2562  ทส1604.21/ว5256/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปสึกษาในและ/หรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทส1601.4(สบก)/ว1568/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 11/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562  ทส1601.4/ว5200/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB  ทส1601.2/5190/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์  ทส1601.2/5191/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  ทส1607.6/ว5231/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ยืนยันกำหนดแผนงานรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2562  ทส1601.1(สบก)/1629/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562  ทส1601.1/ว1625  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))


เอกสารวันที่ : 12/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานประเมินข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่  ทส1601.4/ว1608  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
รายงานประเมินข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขา เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2552  ทส1613.5/5109/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
- คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 872,873/2562 ลว.8 มี.ค.62

เอกสารวันที่ : 11/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์รุกขกร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 902/2562 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2562  ทส1607.1/5227/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า  ทส1608.1/5181/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการการสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2562  ทส1601.5/5132/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ.2562  ทส1600.9/ว5010/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร   ทส1604.54/ว5137/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ นายคงศักดิ์ สร้อยเสนา คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 884/2562 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2562  ทส1601.2/5157/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พค. 2562  ทส1601.1(สบก)/ว1569/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ นส.ภัทรา ม่วงเพชร คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 882/2562 ลงวันที่ 8 มี.ค.2562  ทส1601.2/5153/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ นายสุปัญญ์ เทียนดำ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 840/2562 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2562  ทส1601.2/5151/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการนายจิตรพล ไทยภักดี คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 879/2562 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2562  ทส1601.2/5150/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ นายอัครชัย เสรีลัดดานนท์ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 883/2562 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2562  ทส1601.2/5156/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทส1601.1(สบก)/ว1570/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 12/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศของกรมป่าไม้ ครั้งที่่ 2/2562  ทส1601.4(สบก)/ว1590/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 11/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งช่างศิลป์  ทส1607.13/ว5228/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนของกรมป่าไม้ให้เป็นตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 874/2562 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2562  ทส1606.6/5117/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ทส1601.3/ว5042/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2562  ทส1606.24/4995/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติฯ  ทส1601.7(สบก)/ว1494/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การประดับธงชาติและตราสัญลักษ์อาเซียน  ทส1601.5(สบก)/ว1475/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 05/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (นายคณา) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 823/2562 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2562  ทส1608.1/ว4729/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ (นายกุนต์ พนาเวชกุล) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 869/2562 ลงวันที่้ 7 มี.ค. 2562  ทส1601.3/ว5080/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 3 ราย (นางสาวเกสร-นางสาววีรญา)  ทส1601.3/ว5063/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือ  ทส1601.3(สบก)/ว1523/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 5 ราย (นางสุวิมล-นายภาคิน) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 870/2562 ลงวันที่ 7 มี.ค.2562  ทส1601.3/ว5081/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 26/02/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 21ราย คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 727/2562 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562  ทส1610.1/ว4010/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 20/02/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 631/2562 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2562  ทส1610.1/ว3614/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (นายธวัช นามวัชระโสพิศ) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 813/2562 ลว.4 มี.ค.62  ทส1601.3/ว4685/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 06/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  กำหนดการเดินทางไปราชการของรับมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทส1601.1/ว1454/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ครั้งที่1/2562  ทส1601.4(สบก)/1474/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 871/2562 ลว.8 มี.ค.62  ทส1613.5/5108/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะสุขเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562  ทส1601.1(สบก)/1518/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 05/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ จำนวน 2 ราย คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 818/2562 ลว.5 มี.ค.62  ทส1601.3/ว4703/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ(นายพูน แจ่มใส-นายสมเจตน์ ศรีเจริญ) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 814/2562 ลว.4 มี.ค.62  ทส1601.3/ว4689/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/02/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความร่วมมือสนับสนุนแผนงานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ หลังอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เวลา 09.00 - 15.00 น.  ทส1601.1(สบก)/ว780/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ผอ.สกญ. ลงนาม ชอบ/ดำเนินการ 12 ก.พ.62

หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 06/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน จำนวน 6 ราย คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 855/2562 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2562  ทส1605.24/ว4942/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนและให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ทส1601.3/ว4677  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))


เอกสารวันที่ : 06/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  กรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่จี พรหมมาณพ มารดาของ นายภูษิต พรหมมาณพ   ทส1601.1/ว1455  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
กรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่จี พรหมมาณพ มารดาของ นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

เอกสารวันที่ : 06/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  กำหนดการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทส1601.1/ว1454  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))


เอกสารวันที่ : 05/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้  ทส1601.3/ว4819  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))


เอกสารวันที่ : 05/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้  ทส1601.3/ว4828  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))


เอกสารวันที่ : 05/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง  ทส1603.1/4702  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))


เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสในสังกัดกรมป่าไม้ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน โดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก  ทส1601.3/ว5039/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-


สั่งพิมพ์