หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 22/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  เลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562  ทส1601.3/ว384  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ทส1601.7/ว178  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่

หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 18/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจนักศึกษาฝึกงาน  ทส1601.1/ว310  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทส1601.7/ว295  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 21/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือ  ทส1601.3/ว347  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาผลการเข้าร่วมการอบรมสัมนนาการหลักสูตร e-logitics Summit 2018  ทส1606.5/796  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2562  ทส1601.4/ว286  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขออนุญาตให้ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 และการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์  ทส1601.1/792  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
กรมป่าไม้ จำกัด โดยไม่ถือเป็นวันลา

เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ทส1601.4/ว264  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
(e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาค  ทส1601.1/ว291  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
วิชาต่างประเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์

เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิค  ทส1601.1/ว290  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF จำนวน 2 ฉบับ

เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติราชการด้านการพัสดุ  ทส1601.4/ว294  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
และการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

เอกสารวันที่ : 18/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือ  ทส1601.3/ว311  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ   ให้ข้าราชการบรรจุใหม่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร " ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่   ทส1601.4/ว959  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
ระหว่างทดลองปฎิบัติราชการ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 169/2562 ลว.17 ม.ค.62

เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ โดยใช้วันลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว และวันหยุดราชการ  ทส1601.3/ว798  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562  ทส1601.4/ว263  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แนวทางการประสานดำเนินการเรื่องร้องเรียน โดยการใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Petition  ทส1606.6/785  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง  ทส1601.4/ว292  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทส1601.4/ว293  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  กำหนดการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทส1601.1/ว288  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า F.I.O. FAIR 2019  ทส1601.1/ว289  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 15/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน  ทส1607.13/ว766  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 146/2562 ลว 15 ม.ค. 62

เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า  ทส1605.73/426  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ทส1601.7/ว255  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "สร้างป่าพัฒนาเมือง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยศูนย์ส่งเสริม  ทส1604.54/ว656  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
วนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 134/2562 ลว 14 ม.ค. 62

เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ    ทส1601.2/572  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 112/2562 ลว.11 ม.ค.62

เอกสารวันที่ : 15/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน    ทส1608.4/765  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 145/2562 ลว.15 ม.ค.62

เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2561  ทส1606.6/ว679  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง   ทส1608.4/687  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 137/2562 ลว.14 ม.ค.62

เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ  ทส1605.24/ว654  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 132/2562 ลว14 ม.ค. 62

เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวขสอบข้อเท็จจริงตามคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ  ทส1601.2/573  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 113/2562 ลว 11 ม.ค. 62

เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัตการอำนวยความสะดวก  ทส1600.9/ว570  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
ในการพิจารณาอนุญาตของทางการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เอกสารวันที่ : 15/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมเป็นกียรติในพิธีเปิดโครงการ "ลดพลาสติก ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม เริ่มต้นที่เรา"  ทส1601.5/ว219  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231) ประจำปี งป.2562 งวดที่ 1 ครั้งที่ 2   ทส1601.2/671  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ  ทส1605.24ว654  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 132/2562 ลว 14 ม.ค. 62

เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  ทส1610.1/ว655  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 133/2562 ลว 14 ม.ค. 62

หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทส1601.4/ว161  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 09/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ จำนวน 8 ราย (นายอารยันต์ - นายพงศ์ปกรณ์) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 92/2562 ลว.9 ม.ค.62  ทส1601.3/510/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แจ้งการดำเนินการสรรหาเอกชนเพื่อรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี)  ทส1601.7/ว145  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
ที่ลาดกระบัง

เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการเสริมสร้างศักภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทส1601.4/ว119  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง  ทส1601.4/ว141  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอนำส่งประกาศ จำนวน 2 ฉบับ  ทส1601.1/ว171  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอให้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทส1601.3/158  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอขอบคุณ  ทส1601.1/ว170  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561  ทส1601.1/ว172  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดมหกรรม"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย  ทส1601.3/ว662  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีน้ำพร้อมในไร่นา มีประปาทุกหมู่บ้าน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 135/2562 ลว.14 ม.ค.62

เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ราย (นายพินิจศักดิ์-นางชุรีย์กร) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 131/2562 ลว.14 ม.ค.62  ทส1601.3/ว652/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 6 ราย (นายธนะวัตติ์ - นายนุกูล) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 130/2562 ลว.14 ม.ค.62  ทส1601.3/ว651/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2561  ทส1606.6/ว679/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 15/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือ  ทส1601.3/ว194/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
สบก ขอส่งหนังสือองค์การจัดการน้ำเสีย ด่วนที่สุด ที่ มท 5602/002 ลว.4/1/62

เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอให้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทส1601.3(สบก)/158/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562  ทส1601.3(สบก)/ว157/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
วันที่ 24/1/62 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมสำนักแผนงานฯ ชั้น 3

หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวััน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักส่งเสริมการปลูกปาส  ทส1608.1/511/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แก้ไขคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 95/25562 ลงวันที่ 10 ม.ค. 2562  ทส1605.24/ว515/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ  ทส1601.3/ว151  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 10 ราย (นายนริศ-นายกนต์ธี) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 79/2562 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2562  ทส1601.3/ว449/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey)  ทส1601.4/ว142  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey)  ทส1601.4/ว142  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
ของบุคลากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (นายสุทัศน์ เล้าสกุล) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 94/2562 ลงวันที่ 10 ม.ค. 2562  ทส1607.13/ว514/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  ทส1607.13/ว512/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 09/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน  ทส1601.4/ว105  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 09/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 87/2562 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2562  ทส1601.3/ว467/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 09/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่ นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  ทส1608.2/504/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๙๐กิโลวัตต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นขององค์การความร่วมมือป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO)  ทส1606.45/433/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-แจ้งประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ปม

เอกสารวันที่ : 09/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการภารกิจกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ ภายหลังโครงการปรับปรุงแก้ไขแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตามแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000(One Map) ครั้งที่1/2562 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 80,81/2562  ทส1603.2/454/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แนวทางปฏิบัติการแบ่งภารกิจงานของส่วนในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และศูนย์ป่าไม้  ทส1605.34/333/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course:AOCC)  ทส1601.4/ว115  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
รุ่นที่ 15 ปีงบประมาณ 2562

เอกสารวันที่ : 09/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2019 และขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  ทส1601.1/103  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ทส1601.7/ว37  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือมรกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)

เอกสารวันที่ : 07/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา และสูตรงานถนนดินซีเมนต์  ทส1601.7/ว36  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

เอกสารวันที่ : 09/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562  ทส1601.1/ว102  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 09/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอสนับสนุนกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สื่อมวลชลสายเกษตร  ทส1601.1/ว101  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 09/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์  ทส1601.1/ว100  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ทส1601.4/ว120  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 04/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการอนุญาตทำไม้หวงห้าม ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 29/2562 ลงวันที่ 4 ม.ค. 2562  ทส1602.34/233/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
- อด.

เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ติดตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้  ทส1601.7/ว388/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 09/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในถื่นทุรกันดาร  ทส1601.1/ว104  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 14/12/2561 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคระกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( ปวช.)ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3912/2561 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2561  ทส1607.13/ว22818/2561  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ทส1606.32/335/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มอบหมายหน้าที่ ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ระดับส่วน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 55/2562 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2562  ทส1607.13/ว381/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การจัดทำปฏิทินกิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  ทส1601.5/ว83  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 09/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"  ทส1601.1/ว92  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 04/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอกหลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกและใช้ประโยชน์จากสวนป่าเศรษฐกิจ รุ่นที่1-2 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 33/2562 ลว.4 ม.ค.62  ทส1607.8/249/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
งบประมาณ 560,640 บาท

เอกสารวันที่ : 09/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเลื่อนกำหนดการประชุม  ทส1600.7/457/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่เหลือ  ทส1606.24/338/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 20/12/2561 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งต้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการฝึกอบรม   ทส1613.2/23265/2561  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ทส1601.5/ว87  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ทร้ัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2562  ทส1605.21/374/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2561  ทส1607.6/326/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 04/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศล เนื่องในวันครบรอบ 4 ปี ของสมาคมคนหูหนวก  ทส1601.1/ว20  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
แห่งกรุงเทพมหานคร

เอกสารวันที่ : 03/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ จำนวน 6 ราย คำสั่งกรมป่าไม้ 17/2561 ลงวันที่ 3 ม.ค. 2562  ทส1605.24/ว149/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 14/12/2561 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) เงิน 423,400.- บาท  ทส1610.148/22848/2561  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 03/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์  ทส1601.4/ว9  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 22

เอกสารวันที่ : 26/12/2561 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอแจ้งประกาศตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้  ทส1600.7/ว23743/2561  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ทส1605.73/202/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 23/2562 ลว.4ม.ค.62  ทส1605.73/199/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และคณะกรรมการประเมินราคา กรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในด่านป่าไม้ปฐมพร คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 50/2562 ลว.7 ม.ค.62  ทส1605.91/316/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 03/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561  ทส1601.2/137/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 28/12/2561 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยอละนวัตกรรม ภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"  1601.4/ว7657  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
(ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 28/12/2561 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ เงิน 7,986,820.- บาท  ทส1610.148/23941/2561  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง  ทส1601.1/ว80  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เอกสารวันที่ : 28/12/2561 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2562  ทส1605.21/23981/2561  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-ผอ.สกญ. ลงนาม ชอบ/ดำเนินการ 4 ม.ค.62

เอกสารวันที่ : 07/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเลื่อนวันทำพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562  ทส1601.1/ว81  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))


เอกสารวันที่ : 03/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฎิบัติราชการ  ทส1601.1/ว132/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 28/12/2561 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (นายนิมิตร อัชชาศัย) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4073/2561 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2561  ทส1601.3/ว23934/2561  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 26/12/2561 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (นายกฤษชนะ นิสสะ) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4056/2561 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2561  ทส1601.3/ว23741/2561  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 26/12/2561 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562  ทส1605.72/23708/2561  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-ผอ.สกญ. ลงนาม ชอบ/ดำเนินการ 4 ม.ค.62

เอกสารวันที่ : 02/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2562(เพิ่มเติม) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4/2562 ลว.2 ธ.ค.62  ทส1605.21/23/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-ผอ.สกญ. ลงนาม ชอบ/ดำเนินการ 4 ม.ค.62

เอกสารวันที่ : 07/01/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 39,40/2562 ลว.7 ม.ค.62  ทส1601.2/280/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 27/12/2561 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4066/2561 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561  ทส1603.1/23901/2561  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-ผอ.สกญ. ลงนาม ชอบ/ดำเนินการ 4 ม.ค.62

เอกสารวันที่ : 28/12/2561 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้โอนหน่วยงานภาคสนามภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมการปลูกป่าไปเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4089/2561 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2561  ทส1608.3/ว23957/2561  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-ผอ.สกญ. ลงนาม ชอบ/ดำเนินการ 4 ม.ค.62

เอกสารวันที่ : 28/12/2561 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ ครั้งที่ 5/2561  ทส1607.6/23980/2561  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-ผอ.สกญ. ลงนาม ชอบ/ดำเนินการ 4 ม.ค.62

เอกสารวันที่ : 28/12/2561 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4098/2561 ลงวันที่้ 28 ธ.ค. 2561  ทส1607.13/ว24024/2561  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-


สั่งพิมพ์