หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 16/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ รายนายวิเชียร ไทยกิ่ง  ทส1601.3/ว21402/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีแลรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการต่างๆ เพิ่มเติม (จำนวน 5 ราย)  ทส1601.1(สบก)/ว6671/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอรับการบริจาค และสนับสนุนโครงการมอบน้ำใจคนละนิด เพื่อช่วยเหลือชีวิตสัตว์ ครั้งที่ 2 (โครงการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟูและเยี่ยวยาสัตว์ต่างๆในพื้นที่น้ำท่วมอุบลฯและจังหวัดใกล้เคียง)  ทส1601.1(สบก)/ว6673/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง  ทส1601.1(สบก)/ว6674/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอให้ส่งรายชื่อผู้ไม่มาปฎิบัติงาน ในวันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562  ทส1601.1(สบก)/ว6666/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเสนอผลงานสี่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการใน   ทส1601.1(สบก)/ว6675/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 16/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3568/2562 ลว.16 ต.ค.62  ทส1603.1/21410/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562  ทส1601.1(สบก)/ว6670/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ทส1601.1(สบก)/ว6668/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาคำสั่ง  ทส1609.2/21080/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง(นายสุรศักดิ์ ชื่นตา - นายสุพัฒน์ แก้วอ่อน) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3572/2562 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2562  ทส1601.3/ว21487/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (นางสวาชลลดา) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3512/2562 ลงวันที่ 11 ต.ค. 2562  ทส1608.1/21185/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอเพื่อสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2020 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3571/2562 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2562  ทส1600.9/ว21478/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 17/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   ทส1601.5(สบก)/ว6656/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์อุดหนุนสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2562  ทส1601.1(สบก)/ว6669/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 17/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2562  ทส1601.1(สบก)/ว6672/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 18/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขออนุมัติโครงการจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)  ทส1601.5(สบก)/ว6701/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 16/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3549/2562 ลว.16 ต.ค.62  ทส1601.3/ว21357/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งรองประธาน อ.ก.พ. กรมป่าไม้  ทส1601.3/ว21192/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
นายจิระศักดิ์ ชูความดี

เอกสารวันที่ : 01/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ(401ราย) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3432/2562 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2562  ทส1601.3/ว20339/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-ผอ.สกญ. ลงนาม ชอบ/ดำเนินการ 3 ต.ค.62

เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  เเต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้  ทส1601.3/21209/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 16/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การจัดหน่วยงานเพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3550/2562 ลว.16 ต.ค.62  ทส1608.4/ว21362/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 16/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3556/2562 ลว.16 ต.ค.62  ทส1600.9/ว21378/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 15/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3538/2562 ลงวันที่ 15 ต.ค. 2562  ทส1601.3/ว21330/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
1.นายนเรศ เจริญภักดี - 5.นายภานุวัฒน์ สืบนุการณ์)

เอกสารวันที่ : 16/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการอบรมหลักสูตร   ทส1601.4(สบก)/ว6641/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

เอกสารวันที่ : 17/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือ  ทส1601.3(สบก)/ว6653/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการสำรวจการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563  ทส1601.1(สบก)/6511/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรมบำรุงต้นไม้เนื่องใน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3505/2562 ลงวันที่ 11 ต.ค. 2562  ทส1608.3/21140/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 16/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2562  ทส1601.5/ว21354/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 15/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง   ทส1601.4(สบก)/ว6631/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 15/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562  ทส1601.1(สบก)/ว6635/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 09/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3482/2562 ลว.9 ต.ค.62  ทส1603.1/20919/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายใน (4 ตัว) ของกรมป่าไม้  ทส1601.7(สบก)/ว6598/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 15/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง  ทส1601.1(สบก)/ว6636/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 15/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้  ทส1601.3/ว21328/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 35078/2562 ลงวันที่ 11 ต.ค. 2562  ทส1607.13/ว21152/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 15/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  สมุดพกวนกร  ทส1601.1(สบก)/ว6634/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรมบำรุงต้นไม้เนื่องใน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  ทส1608.3/21144/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์  ทส1601.3/ว6569  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))


เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม  ทส1601.4/ว6560  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))


เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อน  ทส1601.7/ว6576  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
จะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  บัญชีนวัตกรรมไทย  ทส1601.7/ว6587  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))


เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  ทส1601.7/6578  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))


เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  เลื่อนข้าราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3522/2562 ลงวันที่ 11 ต.ค. 2562  ทส1601.3/ว21218/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
(1.นายมนตรี อินต๊ะเสน - 3.นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร)

เอกสารวันที่ : 15/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ทส1601.3/ว21297  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))


หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 09/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231) (งวดที่1 พ ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้งบประมาณ พ.ศ.2562 พลางก่อน  ทส1601.2/20943/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 09/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งโฆษกกรมป่าไม้เเละเเต่งตั้งคณะทำงานโฆษกกรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3486,3487/2562 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2562  ทส1601.3/ว20933/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
(1.นางนันทนา บุณยานันท์ - 13.นางสาวจิรภา จิตคงสง)

เอกสารวันที่ : 10/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง  ทส1601.1(สบก)/ว6505/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

เอกสารวันที่ : 10/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฯ  ทส1601.1(สบก)/ว6504/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

เอกสารวันที่ : 10/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง  ทส1601.1(สบก)/ว6508/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลางฯ  ทส1601.1(สบก)/ว6503/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

เอกสารวันที่ : 10/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง  ทส1601.1(สบก)/ว6507/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

เอกสารวันที่ : 09/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การแต่งตั้งคณะทำงานการสร้างการรับรู้ภารกิจของกรมป่าไม้  ทส1604/ว21010/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 10/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทส1601.4/ว21129/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  เเต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม  ทส1601.3/ว6561/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 11/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562  ทส1601.5/ว21147/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 10/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การเพิ่มเติมทักษธด้านดิจิทัลของข้าราขการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ทส1601.4(สบก)/ว6488/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทส1601.1(สบก)/ว6510/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง GOOD GUY RUN 2019 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ทส1601.1(สบก)/ว6509/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 10/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ของกระทรวง ทส.(ศปฉ.ทส.) และแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉิน ของกระทรวง ทส  ทส1601.1(สบก)/ว6506/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 08/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน จำนวน 20 ราย คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3470/2562 ลงวันที่ 8 ต.ค. 2562  ทส1605.24/ว20775/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการรับแจ้งเหตุสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362  ทส1606.6/ว20876/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน กันยายน 2562  ทส1606.6/ว20873/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 09/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3492/2562 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2562  ทส1605.24/ว20973/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3471/2562 ลงวันที่ 8 ต.ค. 2562  ทส1606.24/20782/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 09/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AI and Data Science for Management LeyeI  ทส1601.4(สบก)/ว6464/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 09/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญชวนข้าราชการเข้ารเรียนรู้ด้วยตนเองในรบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ  ทส1601.4(สบก)/ว6465/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

เอกสารวันที่ : 08/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง 42 อัตรา ในสังกัดกรมป่าไม้  ทส1601.3/20892/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 04/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562  ทส1601.5/ว20525/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3465/2562 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2562  ทส1601.3/ว20705/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3457/2562 ลงวันที่ 4 ต.ค. 2562  ทส1601.3/ว20563/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ย้ายข้าราชการ จำนวน 8 ราย (นายสมทรง - นายปรีชา) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3463/2562 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2562  ทส1601.3/ว20701/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 07/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญเเละลูกจ้างประจำ สังกัดกรมป่าไม้ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3464/2562 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2562  ทส1601.3/ว20702/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ครั้งที่ 1/2562  ทส1601.5(สบก)/ว6463/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 04/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้งบประมาณ พ.ศ.2562 พลางก่อน  ทส1601.2(สบก)/6388/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 08/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  หลักเกณฑ์เเละวิธีการในการเเต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำเเหน่งใหม่ของกรมป่าไม้  ทส1601.3/ว20783/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 120 ประจำปีงบประมาณ 2563  ทส1601.4(สบก)/ว6404/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
หมดเขต 21 ตค 62

เอกสารวันที่ : 04/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ทส1601.2/20585/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  โครงการสวัสดิการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกรมป่าไม้  ทส1601.1/ว20586/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 08/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  ทส1601.1(สบก)/6460/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 03/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การปรับปรุงหน่วยงานภายในส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3453/2562 ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562  ทส1605.71/20481/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 02/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  มาตราการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมป่าไม้ ประจำเดือน กันยายน 2562  ทส1601.2/20427/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 03/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 หลักสูตร SCGI Masteter Proram  ทส1601.4(สบก)/ว6377/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

เอกสารวันที่ : 30/09/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการและพนักงานราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  ทส1604.21/ว20254/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทส1606.23/20566/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3458/2562 ลงวันที่ 4 ต.ค. 2562  ทส1601.3/ว20577/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 03/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ยุบหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า สังกัดส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องถิ่นและทุกสาขา คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3454/2562 ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562  ทส1605.71/20482/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเรียนเชิญเข้าร่วม   ทส1601.4(สบก)/ว6385/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

เอกสารวันที่ : 03/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเเจ้งรยื่อโงแรมที่ผ่านการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับยยสิ่งแวดล้อม ( Green HoteL ) ปี 2562  ทส1601.4(สบก)/ว6376/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

เอกสารวันที่ : 03/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเชิญส่งบุลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร   ทส1601.4(สบก)/ว6375/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

เอกสารวันที่ : 02/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO)  ทส1606.45/20394/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 13/09/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3139/2562 ลว.13 ก.ย.62  ทส1610.1/18950/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 02/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)  ทส1603.6/ว20404/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 02/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ นายสภลท์ บุญเสริมสุข คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3441/2562 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2562  ทส1601.3/ว20391/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 04/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ จำนวน 168 ราย (1.นายศักดา มณีวงศ์ - 168.นายอดุลย์ ดอมิ) คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3455/2562 ลงวันที่ 4 ต.ค. 2562  ทส1601.3/ว20535/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 02/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอลและส่งมอบพื้นที่ปลูกป่า โครงการ   ทส1608.3/20369/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 03/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอให้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ทส1601.7(สบก)/6357/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 03/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การจัดทำปฏิทินกิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ทส1601.5(สบก)/ว6358/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 02/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง  ทส1601.1(สบก)/ว6336/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-

เอกสารวันที่ : 02/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง  ทส1601.1(สบก)/ว6335/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่่งเวียน

เอกสารวันที่ : 02/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ  ทส1601.1(สบก)/ว6334/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

เอกสารวันที่ : 02/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การเสนอชื่อบุคคล แลขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ  ทส1601.1(สบก)/ว6332/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

เอกสารวันที่ : 02/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  เเต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการเเทน คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3439/2562 ลว.2 ต.ค.62  ทส1601.3/ว20375/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
นางสาวคริษฐา ทับจั่น

เอกสารวันที่ : 02/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ทส1601.7(สบก)/ว6348/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-ส่งเวียน

เอกสารวันที่ : 02/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  เลื่อนข้าราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3443/2562 ลงวันที่2 ต.ค. 2562  ทส1601.3/ว20410/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายนอก))
-

เอกสารวันที่ : 02/10/2562 |  ความเร่งด่วน :  |  นำเข้าข้อมูลโดย : สารบรรณ  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  ทส1601.1(สบก)/ว6333/2562  (สารบรรณ (สบก. ภายใน))
-


สั่งพิมพ์